Projekt - Wdrożenie na rynek nowych łączników zapalaczy gazu oraz sprężyn naciskowych w oparciu o innowacyjne technologie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Priorytet I - Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw
Działanie 1.1 - Inwestycje dla przedsiębiorstw
Schemat 1.1.A2 - Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)
Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPDS.01.01.00-02-111/09-00