Polityka prywatności

1. Wstęp.

ELWAT Elektromechaniczna Spółdzielnia Inwalidów we Wrocławiu, zwana dalej ELWAT ESI we Wrocławiu z zaangażowaniem i rzetelnością podchodzi do spraw dotyczących ochrony prywatności swoich kontrahentów oraz z należytą dbałością traktuje kwestie dotyczące bezpieczeństwa danych  osobowych.

Niniejsza polityka prywatności określa następujące kwestie:

 • Jakie dane osobowe kontrahentów zbieramy i w jakim celu je przetwarzamy,
 • W jaki sposób przechowujemy dane,
 • Komu przekazujemy / ujawniamy dane,
 • Jak realizujemy prawo użytkownika do ochrony danych

W jaki sposób przestrzegamy zasady ochrony danych.

Informujemy że wszelkie dane osobowe są zbierane przez ELWAT ESI we Wrocławiu i przetwarzane zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem o ochronie danych osobowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r, zwanego dalej RODO

2. Administrator danych osobowych.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest:

ELWAT Elektromechaniczna Spółdzielnia Inwalidów we Wrocławiu, z siedzibą: ul. Hubska 96/100, 50-502 Wrocław, NIP 896-000-33-78, KRS 0000057211, zwany dalej ELWAT ESI we Wrocławiu.

Z administratorem można się kontaktować, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul. Hubska 96/100, 50-502 Wrocław  lub   email: ido@elwat.com.pl

3. Jakie dane osobowe gromadzimy?

Gromadzenie danych osobowych przez ELWAT ESI we Wrocławiu wynika z potrzeb realizacji umów, w tym zamówień kontrahentów na wyroby, towary i usługi realizowane przez ELWAT ESI we Wrocławiu oraz  dostaw na podstawie zamówień składanych przez ELWAT ESI we Wrocławiu do kontrahentów. Dane te umożliwiają identyfikację kontrahenta lub osób uprawomocnionych do reprezentowania kontrahenta. Dane mogą obejmować: dane rejestrowe kontrahenta, w tym imię i nazwisko, służbowy numer telefonu oraz służbowy numer email osób uprawomocnionych do reprezentowania kontrahenta.

ELWAT ESI we Wrocławiu nie przetwarza żadnych danych osobowych kontrahentów wynikających z art. 9  ust. 1 RODO

4. W jakich celach ELWAT ESI we Wrocławiu gromadzi dane osobowe?

ELWAT ESI we Wrocławiu gromadzi wyłącznie dane osobowe niezbędne do realizacji umów, w tym zamówień kontrahentów na wyroby, towary i usługi realizowane przez ELWAT ESI we Wrocławiu oraz  dostaw na podstawie zamówień składanych przez ELWAT ESI we Wrocławiu do kontrahentów. Dane te mają wyłącznie umożliwić bezpośredni kontakt z reprezentantami kontrahenta i wystawienia dokumentów związanych z sprzedażą i zakupami. ELWAT ESI we Wrocławiu przetwarza dane osobowe jedynie wówczas gdy ma do tego podstawę prawną. Podstawa prawna uzależniona jest od powodów dla jakich zebrane zostały dane osobowe.

5. Sposób i okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe kontrahentów są przechowywane z odpowiednią staranności. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione przez administratora. ELWAT ESI we Wrocławiu stosuje wszelkie zabezpieczenia techniczne uniemożliwiające  dostęp do danych osobowych przez osoby nieupoważnione. Wszystkie dane osobowe będą przechowywane przez ELWAT ESI we Wrocławiu przez okres do 10 lat od zakończenia umowy z kontrahentem.

6. Przekazywanie / udostępnianie danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez ELWAT ESI we Wrocławiu (administratora). Administrator zastrzega jednak sobie prawo do udostępnienia danych osobowych instytucjom zaangażowanym, w celu dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu realizacji umowy pomiędzy kontrahentem, a ELWAT ESI we Wrocławiu.

7. Prawa osób dotyczące ochrony danych.

W określonych okolicznościach kontrahentom przysługują prawa do:

 • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania.
 • Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne.
 • Prawo żądania od Administratora usunięcia danych.
 • Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych.
 • Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych. Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi.
 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu realizacji umowy.
 • Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO
 • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

 

8. Zmiana polityki prywatności

Polityka prywatności stosowana przez ELWAT ESI we Wrocławiu może ulec aktualizacji w wyniku wprowadzenia zmian uregulowań prawnych w zakresie ochrony danych osobowych osób fizycznych obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. O wszelkich zmianach polityki prywatności kontrahenci będą informowania zawiadomieniem opublikowanym na stronie internetowej www.elwat.com.pl lub w postaci dokumentu e-mail.

Polski